tutoring 143V školskom roku 2018/2019 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa otvorí ročníky pre 96 zapísaných študentov.

 

Vážení rodičia,

 

Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2017/2018 nasledovne:

 

-      zápisné pre nových študentov je 700 €

-      pre 1. dieťa, študujúce na BilGym, je školné určené na 2.150 €

-      pre 2. a ďalšie dieťa, študujúce súčasne na BilGym, je školné 1.790 €

-      rodičia, ktorí majú na BilGym-e dve deti, teda zaplatia 2.150 € + 1.790 €, spolu 3.940 €.

V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.

 

Školné bude splatné jednou z dvoch nasledovných alternatív:

      1. 50% výšky školného polročne (splatné k 30. júnu 2017 a k 15. januáru 2018)

      2. 100% školného ročne (splatné k 30. júnu 2017).

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

 

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017– Tatra banka. Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli správny variabilný symbol, ktorým je dátum narodenia Vášho dieťaťa (nie rodné číslo), v tvare DDMMRRRR (napr. 15. marca 1992 ako 15031992) a účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.

 

Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch

 

Školský rok

Zápisné

Školné

Nárast

2. dieťa Nárast
2010/2011

600 €

1.500 €

7,1 %

1.300 € 8,3 %

2011/2012

600 €

1.630 €

8,7 %

1.380 € 6,2 %

2012/2013

650 €

1.720 € 

5,5 %

1.460 € 5,7 %

2013/2014

650 € 1.820 € 5,8 % 1.550 € 6,0 %

2014/2015

650 € 1.900 € 4,4 % 1.610 € 3,9 %

2015/2016

650 € 1.970 € 3,7 % 1.660 € 3,1 %
2016/2017 650 € 2.050 € 4,1 % 1.720 € 3,6 %

 

 Daniel Bútora

manažér gymnázia 

 

 

 

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 20. februára 2018 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku priamo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa do 28. februára 2018.

Ukážky testov z prijímacieho konania na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

 

pdfUkážky z testov

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web