Hodnotenie v školskom roku 2015/2016

 

ZÁPIS HODNOTENIA V ASc SYSTÉME 

 

Na zaznamenávanie známok budeme v tomto školskom roku využívať špecializovaný softvér ASc Známky. Jeho výhodou je,  okrem možnosti nastavenia kategórie a váhy známky v rámci predmetu, okamžitý transport výsledkov na webové rozhranie, ku ktorému má prístup rodič aj študent. Taktiež sme zjednotili prístup k vzdelávacím výsledkom, dochádzke či možnosti objednávky stravy do jedného prístupového konta v rámci stránky:
https://cslewis.edupage.org/login/index.php

 


VÝPISY ZNÁMOK

 

Do výpisu sú okrem celkovej známky z predmetu zahrnuté výsledky každého zadania vypracovaného v danom
klasifikačnom období. Keďže sú študenti hodnotení rôznymi formami, jednotlivé zadania sú zaradené
vo všetkých predmetoch, pokiaľ sylabus predmetu neuvádza inak, do nasledujúcich štyroch kategórií:


a) Neakademické faktory / non-academic factors a práca na hodine / Class work
b) Práca doma / Homework
c) Kvízy / Quizzes
d) Testy / Tests


Jednotlivé predmetové komisie si stanovujú vlastný percentuálny podiel, ktorým sa kategórie odrážajú na
výslednej známke. Určujú tak podľa charakteru aktivít a foriem práce na hodinách a doma.
Okrem výsledkov vypracovaných zadaní udávaných v percentách sa na výpisoch môžu objaviť aj
nasledujúce skratky:


MI (Missing / chýbajúci) – v prípade, že študent zadanie neodovzdal a stráca nárok na doplnenie chýbajúceho
zadania (hodnota „mi“ je 0%)
LA (Late Assignment / neodovzdané na čas) – v prípade, že študent je v škole a zadanie neodovzdal a má
môžnosť do 5 dní vypracované zadanie odovzdať vyučujúcemu (hodnota „la“ je 0%)
EX (Excused / ospravedlnený) – ak študent zadanie nevypracoval z dôvodu absencie a vyučujúci už
vypracovanie zadania nevyžaduje („ex“ nemá vplyv na výslednú známku)
AB (Absent / neprítomný) – ak študent zadanie nevypracoval z dôvodu absencie, ale vyučujúci vypracovanie
zadania stále vyžaduje (hodnota „ab“ je 0%). Ak študent zadanie vypracuje v dohodnutom náhradnom
termíne, skratka „ab“ je okamžite nahradená dosiahnutým výsledkom v percentách.
AD (Academic Dishonesty / porušenie zásad akademickej čestnosti) – ak študent poruší zásady akademickej
čestnosti, vyučujúci je povinný zadanie študentovi odobrať a namiesto výsledku zaznamenať do príslušnej
kolónky v programe Grade Pro skratku „ad“ (hodnota „ad“ je 0%).