Kritéria prijímania na šk. rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa otvorí ročníky pre 96 zapísaných študentov.

V prijímacom konaní zohľadníme okrem výsledkov z prijímacích testov aj školský prospech a úspechy v akademických, športových a umeleckých súťažiach.

 

Rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, alebo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa.

 

Súčasťou prijímacieho konania je:

-test z anglického jazyka

-test všeobecných a študijných predpokladov

-ústny pohovor

 

Test všeobecných študijných predpokladov v sebe zahŕňa skúšku z jazykových, matematických a všeobecných študijných predpokladov v rozsahu učiva 1.-8.ročníka základnej školy.

 

Termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program

29.3.17

Termín podania prihlášok

28.2.2017

Zápis do 1. ročníka 2017/18

10.4.2017

Termín podania prihlášok pre deti s telesným postihnutím

15.3.2017

 

 

Ukážky testov z anglického jazyka a testov študijných predpokladov

Prihláška na štúdium 2016_2017

 

vzory kalkulačiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web