Správna rada

Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením škôl. Medzi zodpovednosti patrí najmä schvaľovanie vnútornej legislatívy škôl, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia škôl, výber, podpora a kontrola práce riaditeľov a vedení škôl. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.

 

Členovia Správnej rady:

Daniel Bútoračlen, manažér Združenia škôl C. S. Lewisa
Miroslav Havelkačlen, zodpovedný za hospodárske otázky
Pavel Kailingčlen, konzultant pre edukáciu
Daniel Lacopredseda

Milan Mitana

Zástupcovia vedenia škôl:
Roman Baranovič – riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia
Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web