Tútoring

Od školského roku 2012-2013 sa pre študentov 1. ročníka zavádza systém tútoringu, ktorý nahradí klasický model triedneho učiteľa s cieľom urobiť kontakt osobnejším. Každý študent bude mať príležitosť vybrať si spomedzi určených vyučujúcich svojho tútora, s ktorým sa bude pravidelne stretávať počas celého roka. Stretnutia budú prebiehať mimo vyučovania. K povinnostiam tútora o.i patria:

  •  stretnutia so študentom na pravidelnej báze (v celkovom objeme cca 1 hodina/mesiac)
  • prehľad o akademických výsledkoch, absenciách, zapájaní sa do mimoškolských aktivít, úspechoch študentov, atď.
  • (ne)uznávanie predložených ospravedlneniek a priebežné  zaznačenie (ne)ospravedlnených hodín do TK (priebežne!)
  • komunikácia s rodičmi
  • predkladanie návrhu na individuálny učebný plán (IUP) a pod...

 

Úlohou tútora je tiež sústrediť sa na celostný rozvoj študenta. Tútor študenta sprevádza na ceste objavovania svojho potenciálu a hľadania spôsobov jeho naplnenia. Problémové situácie, s ktorými študent prichádza do kontaktu tútor vníma ako príležitosť pre rast a rozvoj študenta a pomáha mu vidieť rôzne alternatívy správania sa a ich dôsledky.

 

Tútor nedáva študentom  rady ani hotové riešenia rôznych situácií, rozhodnutie necháva na študentovi. Vyučujúci, ktorí sú zapojení do tohto programu, absolvovali sériu tréningov v minulom šk. roku a vo vzdelávaní budú pokračovať i naďalej. 

 

 

tutoring 510

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web