Neprítomnosť na vyučovaní

Študentom sa odporúča používať tzv. “Buddy System” (každý študent má kontakt na spoľahlivého spolužiaka, ktorý ho v prípade absencie informuje o dianí v škole a zároveň mu zhromažďuje a následne odovzdá všetky potrebné učebné materiály), keďže v prípade neprítomnosti na vyučovaní je ich zodpovednosťou zistiť si, čo sa na hodinách preberalo a aké zadania je potrebné vypracovať.


Najneskôr do troch dní po svojom návrate do školy je študent povinný vyhľadať vyučujúcich jednotlivých predmetov a dohodnúť sa s nimi na splnení všetkých povinností vyplývajúcich z jeho absencie.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web