Školská psychologička

Stretnutie so školskou psychologičkou je možné dohodnúť na emailovej adrese hana.sandorova(zavinac)bilgym.sk.

 

Náplň práce je stručne zhrnutá v nasledujúcich bodoch.

ČO ROBÍ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG?

Školský psychológ spolupracuje so študentami
• podporuje študentov v oblasti osobnostného rozvoja
• podpora študentov v mimoškolských a dobrovoľníckych aktivitách
• poskytuje poradenstvo v oblasti emocionálnych, sociálnych ťažkostí alebo problémov v správaní
• hodnotí prekážky v učení a navrhuje vhodné inštrukcie na zlepšenie učenia
• podporuje celkovú pohodu študenta, jeho komunikačné a sociálne zručnosti
• facilituje riešenie konfliktov

Školský psychológ spolupracuje s učiteľmi
• identifikuje akademické prekážky v učení
• spoločne monitorujú zmeny v prospechu alebo správaní
• navrhuje intervencie na zlepšenie vyučovacieho procesu

Školský psychológ spolupracuje s rodičmi
• v dialógu s rodičmi sa identifikujú tie ťažkosti v učení a správaní, ktoré narúšajú školskú úspešnosť
• spolu s ďalšími odborníkmi spracúva integráciu študentov so špecifickými vývinovými poruchami učenia
• emocionálna a praktická podpora pri výchovnom procese

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web