Charakteristika školy

PONÚKAME VÁM:

 

PRIESTOR na rast každého študenta

CESTU k tvorivému a kritickému mysleniu

VEDENIE k zodpovednosti a samostatnosti v duchu kresťanských hodnôt

ŠKOLU na uplatnenie v medzinárodnom prostredí

 

Poslanie Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa je vyjadrené v Misii Združenia škôl C. S. Lewisa.


„V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu. Študentov vzdelávame a vychovávame k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.“

 

Ilustráciou tohto poslania môže byť strom:
Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner – alebo, povedané so Stephenom Coveym, aby prešiel zdravým vývojom dozrievania „Dependence – Independence – Interdependence“, čiže od závislosti cez nezávislosť až po vedomie vzájomnej závislosti.

BilGym vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch stranách.

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa: 

 predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti 

pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

 

Pri presadzovaní našej misie a vytváraní želaného prostredia sa opierame okrem iného o úzku spoluprácu s rodičmi, a o skúsenosti a princípy, ktoré pochádzajú z biznis prostredia, zo vzdelávania dospelých, od princípov neustáleho zlepšovania až po priebežnú spätnú väzbu od študentov a rodičov – našich najdôležitejších zákazníkov.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web